Партньори по проекта

Водещ партньор: Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС

Сдружение ИТИС е създадено през октомври 2015 г. със следните цели:

 • Подпомагане на развитието на иновациите и териториалното сътрудничество в услуга на обществените институции, граждани, фирми и неправителствени организации,

 • Насърчаване на местното, регионалното и трансграничното икономическо развитие чрез консултации и обучение на държавните институции, бизнеса, обществеността и техните сдружения,

 • Засилване на диалога между местните общности и съседните гранични райони за постигане на устойчиво местно и регионално развитие,

 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация в изготвянето на политики на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво.

 • Въвеждане на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво на най-добрите практики от страната и от други страни, по отношение на иновациите, териториалното сътрудничество и устойчивото развитие,

 • Подпомагане на дейността на държавните и местни публични органи, неправителствени организации и бизнес организации, когато те съвпадат с целите на Сдружението,

 • Промотиране на опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности в решаването на общи проблеми,

 • Принос за осъществяването на целите на европейската политика, определени в стратегическите документи и програми на ЕС в подкрепа на трансфера на иновации, регионално развитие и интелигентна специализация, трансгранично и транснационално сътрудничество.

Основните дейности на сдружението са:

 • Разработване и участие в проекти за насърчаване на иновациите и териториалното сътрудничество, заедно с публичните власти, неправителствените организации и бизнеса, свързани с местното икономическо и устойчиво развитие;

 • Изграждане на капацитет на местно, регионално, трансгранично и транснационално равнище за разработване и прилагане на политики и мерки за икономическо и устойчиво развитие.

Роля в проекта

ИТИС като Водещ партньор на проекта е отговорен за цялостното управление на проекта в непрекъсната координация с другия партньор. ИТИС също е отговорен за изпълнението на следните дейности:

 • Изследване на потенциалното приложение на туристически продукти и услуги, свързани с изкуството и културата в трансграничния регион, включително консултации с основните заинтересовани страни в България;

 • Разработване на съвместен тематичен туристически продукт за изкуство и култура, включително анимация и 5-годишна програма за неговото изпълнение;

 • Организиране на 2 туристически събития под формата на пленери за изкуство и култура в България;

 • Оценка на пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за изкуство и култура и 5-годишната програма за неговото изпълнение в България и Румъния след приключване на проекта;

 • Разработване на промоционална страница на тематичния туристически продукт за изкуство и култура и предприемане на широка промоционална онлайн и медийна кампания.

За контакти:

Адрес: ул. Цар Александър II 27, ет. 1, офис 2, 3700 Видин, България

Телефон: +359 87 848 24 61, +359 88 407 49 95

Електронна поща: itic.vidin@gmail.com

Интернет: http://www.itic.bg

Партньор 2: Професионална асоциация „Влахия Трансалпина“ (ПАВТ)

Целите на ПАВТ са както следва:

 • Сътрудничество с местната и централната власт, с органите и агенциите на ЕС и други организации

 • Развитие на партньорства, включително местни и международни споразумения по конкретни теми от общ интерес

 

Сдружението осъществява следните дейности:

 • Развитие на туризма, изкуствтаа и занаятите в района на долното течение на р. Дунав

 • Подпомагане възрастните хора чрез услуги в дома

 • Професионално обучение

 • Съдействие за румънски граждани, работещи в чужбина

 • Детска градина и частни училища

 

По отношение на културата и туризма, ПАВТ се включва активно в дейности в тяхна подкрепа, свързани с:

 • Промотиране на културата и историята на власите (в наши дни наричани – румънци), от област Банат до делтата на река Дунав и района на Черно море, в национален и международен контекст;

 • Подпомагане развитието на района на долното течение на р. Дунав в социален, икономически, туристически, екологичен и т. н. аспект.

 

Роля в проекта

Професионална асоциация „Влахия Трансалпина“ като партньор по проекта е отговорна за:

 • Консултации с ключовите заинтересовани страни от Румъния, свързани с проучването на потенциалното приложение на туристически продукти и услуги за изкуство и култура в трансграничния регион

 • Организиране на 2 туристически събития под формата на пленери за изкуство и култура в Румъния;

 • Участие в анализа на пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за изкуство и култура;

 • Реализиране на широка промоционална онлайн и медийна кампания в Румъния.

 

За контакти:

Адрес: бул. 1 декември 1918, Бл. 1, партер, 910120 Кълъраш, Румъния

Тел: +40 21 210 1090

Факс: +40 21 212 3737

Мобилен: +40 744 504 257

Електронна поща: dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro

Интернет: http://walahiaetransalpine.ro/

Контакти в България:

+359 878 482 461

+ 359 884 074 995

itic.vidin@gmail.com

Контакти в Румъния:

+40 21 210 1090

+40 744 504 257

dan.cristescu@walahiaetransalpine.ro

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
http://www.interregrobg.eu